که این امر باعث شده کالا صحیح و سالم به دست مصرف کننده برسد.
ودر حین حمل نیز از بیمه کالا برخوردار باشد.